Tin kinh tế

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ PHỤC VỤ XUẤT KHẨU CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ PHỤC VỤ XUẤT KHẨU

Kính gửi Doanh nghiệp, Ngày 28/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VN (VIFORES) xin gửi tới bạn đọc văn bản này. Bạn đọc có thể xem Chỉ