Văn bản pháp luật

Ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ

no_thumb

Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ File đính kèm: 17-2015-QĐ-TTG.pdf … Đọc Thêm

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

no_thumb

Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác File đính kèm: Thong_tu_26.pdf … Đọc Thêm

Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan

no_thumb

Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn File đính kèm: 4069_QĐ-BNN-QLCL.pdf   … Đọc Thêm

Bổ sung quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

no_thumb

Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015 về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản" File đính kèm: Thong_tu_40_2015.pdf … Đọc Thêm