Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Ngày 1/10/18, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1288/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Mục tiêu của đề án nhằm cải thiện nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước và nâng cao giá trị gỗ rừng trồng góp phần vào xóa đói giảm nghèo và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành lâm nghiệp.

Chi tiết văn bản: Đề án quản lý rừng bền vững 1288 QD-TTg.signed

 

Tin Liên Quan