DSC_0618

Ông: Ông Nguyễn Quốc Khanh – Chủ tịch HAWA; Chủ tịch HĐQT Công ty AA Corporation