Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định thi hành Luật Hải quan

Kính gửi Doanh nghiệp,

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan, VCCI về việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về thi hành Luật Hải quan liên quan đến các thủ tục kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan theo hướng phù hợp, trình tự rút ngọn.

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề nghị doanh nghiệp nêu ý kiến góp ý vào Dự thảo lần này. Chi tiết văn bản gồm Công văn đề nghị và bản dự thảo Nghị định.

Công văn đề nghị góp ý Nghi định 08.2015.ND-CP thi hành Luật Hải quan

Du thao ND lay y kien dự thảo Nghị định 08.2015.ND-CP thi hành Luật Hải quan

Chi tiết góp ý Doanh nghiệp có thể gửi qua email hoặc nêu ý kiến trên Facebook của Hiệp hội.

Trân trọng,

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Tin Liên Quan