Quy định mức hỗ trợ cho trồng rừng cây gỗ lớn và chứng chỉ rừng bền vững

Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2016 về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Hỗ trợ người trồng rừng gỗ lớn Quyet_dinh_38_-_2016.signed

Tin Liên Quan