Phê duyệt kế hoạch hành động phát triển Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014-2020

Ngày 8/5/2014, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 957/QĐ-BNN-TCLN về việc Phê duyệt kế hoạch hành động phát triển Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014-2020. Nội dung của văn bản này dựa trên Chiến lược phát triển lâm nghiệp 2006-2020 và các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực chế biến và xuất khẩu gỗ.

Nội dung của quyết định: http://vietfores.org.vn/wp-content/uploads/2016/06/957-QD-BNN-TCLN-1.pdf

Tin Liên Quan