IMG_0652

Buổi họp nội bộ của đoàn tại Brussel ngày 4 tháng 11 năm 2018