IMG_2643

Cán bộ FSC chia sẻ thông tin về chứng chỉ và cách sử dụng.