Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, mua bán gia công hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý,
mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

Nội dung chi tiết: 04-2015-tt-bnnptnt

Tin Liên Quan