Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Ngày 28/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hợp nhất hai thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 và 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 quy định về khai thác chính, tận dụng và tận thu lâm sản. Thông tư này quy định khai thác chính và tận dụng, tận thua gỗ và lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, rừng trồng và các loại thực vật trên diện tích ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp có tên trùng với các loài gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Chi tiết thông tư: Khai thác chính, tận dung tận thu lâm sản 12_VBHN_BNNPTNT

Hai Thông tư cũ:

Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017: Tận thu, tận dụng 17_2017_TTBNNPTNT

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT:  TT_21_2016_TTBNN Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Tin Liên Quan