Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, rừng trồng và các loài thực vật trên diện tích ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp có tên trùng với các loài gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được tận dụng, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ như trên tìm hiểu 2 văn bản quy phạm pháp luật sau:

Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản:

Tận thu, tận dụng 17_2017_TTBNNPTNT

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Thông tư Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản:

TT_21_2016_TTBNN Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Tin Liên Quan