Trình tự thủ tục Hải quan xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=8203

– Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

http://v1.getpedia.net/data/file/2018/06/15/Thong-tu-39-2018-TT-BTC.pdf

Tin Liên Quan